Tiếng Anh chuyên ngành đấu thầu BOQ, Bidder

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 75 giờ

Bài giảng: 10 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Đấu thầu cơ bản, ôn luyện thi chứng chỉ đấu thầu

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Chuyên đề 3: Hợp đồng

Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

Chuyên đề 10: Bài thi kết thúc khóa học 

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 1

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2

Chuyên đề 3: Hợp đồng

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3

Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 4

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 5

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 6

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 7

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 8

Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

  • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 9

Chuyên đề 10: Bài thi kết thúc khóa học 

  • Bài trắc nghiệm cuối khóa ôn thi chứng chỉ đấu thầu
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0

Xuất bản nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10/2017.