Tiếng Anh chuyên ngành cho Tư vấn thiết kế

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 44 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Tiếng Anh chuyên ngành cho Tư vấn thiết kế

Nội dung khóa học đang được xây dựng

Quyết định số 79/QĐ-BXD và tư liệu khóa học

 • Quyết định số 79/QĐ-BXD & slide giới thiệu
 • Tính năng xác định Chi phí QLDA và chi phí Tư vấn của Dự toán GXD
 • Sử dụng phần mềm SnagIt chụp màn hình để viết báo cáo thu hoạch
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz dạo đầu

Bài thực hành số 1 và các tình huống (Gtv)

 • Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 1
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 1
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 1

Bài thực hành số 2 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 2 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 2
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 2
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 2

Bài thực hành số 3 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 3 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 3
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 3
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 3

Bài thực hành số 4 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 4 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 4
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 4
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 4

Bài thực hành số 5 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 5 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 5
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 5
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 5

Bài thực hành số 6 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 6 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 6
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 6
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 6

Bài thực hành số 7 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 7 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 7
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 7
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 7

Bài thực hành số 8 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 8 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 8
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 8
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 8

Bài thực hành số 9 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 9 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 9
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - bài 9
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 9

Bài thực hành số 10 và các tình huống (Gtv)

 • Bài thực hành số 10 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Tình huống Case Study 10
 • Thiết kế bảng Excel tra Chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79 - Hoàn thành
 • Quyết định số 79/QĐ-BXD - Quiz 10
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Phiên bản 1.0 Khởi tạo ngày 11/11/2017